Latitude Zero
 Akira Kurosawa - The 100th Anniversary Of Akira Kurosawa's Birth
 Blood Blockade Battlefront
 Byoinzaka No Kubikukuri No Ie
 Chikyű B˘eigun / Uchű Daisens˘
 Edo No Kaze
 Godzilla Singular Point
 Godzilla x Megaguirus
 Gokumon-to
 Jo˘bachi
 Kagemusha
 Moeru Aki
 Ran
 Sekai Daisens˘
 Seven Samurai
 Sora No Daikaijű Radon / Gezora-Ganime-Kameba: Kessen! Nankai No Daikaijű
 Uchű Daisens˘
 War History of Men - Toho War Movies Soundtrack Collection

 More