Latitude Zero
 Akira Kurosawa - The 100th Anniversary Of Akira Kurosawa's Birth
 Blood Blockade Battlefront
 Byoinzaka No Kubikukuri No Ie
 Chikyû Bôeigun / Uchû Daisensô
 Edo No Kaze
 Godzilla x Megaguirus
 Gokumon-to
 Joôbachi
 Kagemusha
 Moeru Aki
 Ran
 Sekai Daisensô
 Seven Samurai
 Sora No Daikaijû Radon / Gezora-Ganime-Kameba: Kessen! Nankai No Daikaijû
 Uchû Daisensô
 War History of Men - Toho War Movies Soundtrack Collection
The War In Space

 Plus