Hyde's Secret Nightmare


Kronos Records (885767154346)
Movie | Release date: 08/21/2012 | Film release: 2011 | Format: CD, Download
Limited edition: 250 copies
 

Subscribe now!

Stay better informed and get access to collectors info!

 

# Track   Duration
1.Bad Dream1:58
2.Hyde's Nightmare2:31
3.Bed of Horrors2:06
4.Body Language2:16
5.Vintage Tension2:57
6.Truth or Dare2:14
7.Transformation2:55
8.Sad-Uction2:41
9.Death Lover3:42
10.Bad Memories1:51
11.Mother2:11
12.Elektro Dark4:06
13.Twinge of Love2:50
14.Love You Madly2:37
15.Beyond the Mirror2:06
16.Serial Kill Her2:42
17.Love Bites3:33
18.Original Sin2:45
19.Revelation2:04
20.Hyde's End Titles2:20
21.Hyde's Secret Nightmare2:16
22.Poe's Short Titles0:47
23.Poetry of Eerie4:02
 59:30
Submit your review Hide reviews in other languages

 

Hyde's Secret Nightmare - 06/10 - Review of Lammert de Wit, submitted at (Dutch)
De Italiaanse horrorfilm Hyde’s Secret Nightmare is een pseudo-artistieke film van Domiziano Christopharo, die zich vooral bezighoudt met een soort erotische getinte horrorfilms en ook deze film voldoet daaraan. Binnen de internationale wereld van de horrorliefhebbers viel deze film kennelijk in de smaak, want hij kreeg de nodige prijzen. Het verhaal is gebaseerd op het klassieke boek over Jekyll en Hyde van Robert Louis Stevenson, maar Christopharo heeft daar zo z'n eigen, bijna pornografische draai aan gegeven.
Het verhaal draait om Henry Chagall (Claudio Zanelli), een medisch wetenschapper die lijdt aan z'n impotentie. Hij experimenteert op lichamen en uiteindelijk op zichzelf om zijn middel te testen en van z'n impotentie af te komen. Het resultaat is dat hij verandert in een nymfomane vrouw met moordneigingen zolang het serum werkt. Tsja...

De muziek bij deze film is van Kristian Sensini, die voor alle films van Christopharo de muziek componeerde. Hij heeft voor deze horrorfilm een redelijk toegankelijke score geschreven, zonder al teveel echt creepy muziek. Toch ligt een groot deel van de muziek niet gemakkelijk in het gehoor, want een aantal tracks zijn zeker wel voorzien van geluiden en spanningseffecten die nogal ongemakkelijk overkomen.

Senzini heeft de muziek helemaal in zijn eigen studio gecomponeerd en opgenomen. De muziek komt dan ook vrijwel helemaal uit de elektronische trukendoos en is via muzieksamples gemaakt. Een flink deel van de muziek heeft een sterke orkestrale kleuring, maar ook zijn er de nodige tracks die typisch elektronisch klinken. Zelfs de elektrisch gitaar weet aan enkele tracks een rock-achtige kleuring te geven, waarin evenmin de percussie ontbreekt. In een aantal tracks zorgen donkere vervormde stemmen voor een vervreemdend effect, wat een enkele keer door een vrouwelijke operastem komt.
Veel muziek echter zit een beetje tussen orkestraal en elektronisch in, waardoor het een wat aparte kleuring heeft. Daardoor klinkt die muziek regelmatig overigens best aangenaam, al laten de melodieën vaak nogal te wensen over. Soms klinkt de muziek nogal rauw, maar soms juist dromerig. Tegelijk hebben de meeste tracks een meer of mindere mate van spanning in zich, wat gezien het type film natuurlijk niet vreemd is.

In de liner notes van de CD geeft Sensini aan dat hij voor de muziek geďnspireerd is door veel oudere horrorfilms en Italiaanse 'giallo' films. Hij beschouwt zijn score dan ook als een eerbetoon aan andere componisten als Morricone, Goldsmith en Herrmann. Toch heeft zijn muziek geen orkestrale allure en klinkt de muziek eerder als een soort benadering van orkestraal, terwijl erg veel tracks ook duidelijk elektronische invloeden hebben.

De score eindigt bij track twintig met 'Hyde's End Titles', die in een redelijk aangename mineure kleuring staat. De dubbele pianoklanken op een rustige underscore pakken goed uit, maar halverwege gaat de muziek toch nog over in een horrorkleuring van vreemde en chaotische klanken.
Het album sluit af met drie tracks die niet bij deze score horen. De eerste daarvan is de trailermuziek voor deze film, de tweede en de laatste track komen beide uit Sensini's score voor de Italiaanse film P.O.E: Poetry of Eerie.

Kortom, met zijn muziek voor de horrorfilm Hyde’s Secret Nightmare heeft Kristian Sensini een voor een horrorfilm redelijk toegankelijke score gecomponeerd. De muziek zit een beetje tussen orkestraal en elektronisch in, met regelmatig een uitstapje naar het rockgenre. De muziek komt geheel uit de elektronische doos met samples, maar Sensini heeft dat goed gedaan. De muziek heeft niet al te vaak een creepy randje, waardoor het allemaal vrij goed beluisterbaar is en een beetje tussen droom en nachtmerrie in hangt. De waardering voor plezierige beluisterbaarheid komt zo op een voor een horrorscore nog redelijke 61 uit 100 punten.
Hyde's Secret Nightmare - 06/10 - Review of Lammert de Wit, submitted at (English)
The Italian horror film Hyde's Secret Nightmare is a pseudo-artistic film, directed by Domiziano Christopharo, who is mainly producing a sort of erotic horror films and this film also fulfils that criteria. This film was apparently popular within the international world of horror fans, and it received several prizes. The story is based on the classic book about Jekyll and Hyde by Robert Louis Stevenson, but Christopharo has given it his own, almost pornographic twist.
The story revolves around Henry Chagall (Claudio Zanelli), a medical scientist who suffers from impotence. He experiments on bodies and ultimately drugs himself as a test to cure his impotence. The result is that he turns into a nymphomaniac woman with homicidal tendencies as long as the serum works. Well...

The music for this film is by Kristian Sensini, who composed the music for all of Christopharo's films. He has written a fairly accessible horror film score, without too much really creepy music. Yet a large part of the music is not an easy listening, because several tracks certainly are equipped with sounds and tension effects that are quite uncomfortable.

Senzini composed and recorded the music entirely in his own studio. The music comes almost entirely from the electronic trick box and is mainly made by using music samples. A large part of the music has a strong orchestral color, but there are also quite a few tracks that sound typically electronic. Even the electric guitar manages to give a rock-like color to some tracks, in which percussion is also prominent. In several tracks dark distorted voices present an alienating effect, which occasionally comes from a female operatic voice.
However, a lot of music sounds somewhere between orchestral and electronic, which gives it a somewhat different coloring. That's why the music regularly sounds quite pleasant, although the melodies often leave a lot to be desired. Sometimes the music sounds quite raw, but elsewhere dreamy. At the same time, most tracks have more or less a level of tension, which of course is not surprising, given the type of film.

In the liner notes of the CD, Sensini indicates that the music was inspired by many older horror films and Italian 'giallo' films. He considers his score a tribute to other horror composers such as Morricone, Goldsmith and Herrmann. Yet his music has no orchestral allure and the music sounds more as a kind of orchestral approach, while many tracks also clearly have electronic influences.

The score ends at track twenty with 'Hyde's End Titles', which is in a fairly pleasant minor key coloring. The double piano strikes on a quiet underscore work out well, but halfway the music nevertheless turns into horror mode with strange and chaotic sounds.
The album closes with three tracks that are not included in this film score. The first of these is the trailer music for this film, the second and final tracks are both from Sensini's score for the Italian film P.O.E: Poetry of Eerie.

In short, with his music for the horror film Hyde's Secret Nightmare, Kristian Sensini has composed a fairly accessible score for a horror film. The music is somewhere between orchestral and electronic, with regular excursions into the rock genre. The music comes entirely out of the electronic box with samples, but Sensini has done that well. The music doesn't have a creepy edge too often, making it all quite listenable and a bit between dream and nightmare. The rating for enjoyable listenability for this horror score thus amounts to a quite reasonable 61 out of 100 points.
Hyde's Secret Nightmare is an erotic/horror reactionary reinterpretation of the Robert Louis Stevenson's The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The movie includes into its cast one of the most important italian and international actors, such as Venantino Venantini, Roberta Gemma, Nancy De Lucia, Alvia Reale, Yuri Antonosante, Lucia Batassa, Giovanna Nocetti,Francesco Malcolm and Matthias Vannelli. In Hyde's Secret Nightmare, porn actors will join 'normal' actors, in order to create delirious and surreal situations. Claudio Zanelli will play the role of Dr Jekyll, while Roberta Gemma will play the role of Mr Hyde.

The production was given the right to use the music Nino Rota composed for Fellini's movies. The player Kristian Sensini, instead, has composed new original themes for the movie, too and the music written and performed by Sensini is what we are releasing. A very original score, tailor made for lovers of 70's Italian horror / giallo films. This CD iwill be an extremely limited edition pressing of 250 copies and will be available on 21st August, 2012.

Soundtracks from the collection: Limited Editions

Anna Lucasta (2008)
Hunters / On The Threshold Of Space, The (2010)
Bird Man of Alcatraz (1962)
Masters of the Universe (2012)
Notte, La (2011)
Starhawk (2012)
Summer Song (2014)
Stagecoach And The Loner (1998)
Man Called Horse, A (2010)
Island at the Top of the World, The (2012)


Report a fault or send us additional info!: Log on

 More