My Love Affair With Marriage
(Cd)


MovieScore Media 20/12/2023 CD
 

Abonniere jetzt!

Bleiben Sie besser informiert und erhalten Sie Zugang zu Sammlerinformationen!

 

# Spur Künstler/Komponist Dauer
1.Opening Title Musicfeat. Trio Limonāde1:06
2.Enter Zelma3:00
3.Soul Matefeat. Trio Limonāde2:01
4.Zelma’s Goodbye0:36
5.First Maris Fantasy0:34
6.Elita’s Songfeat. Trio Limonāde, Dagmara Dominczyk & Erica Schroeder2:46
7.Neural Connections1:25
8.Second Maris Fantasy0:27
9.Love Fantasy0:24
10.Self Control1:11
11.Mother’s Songfeat. Trio Limonāde, Dagmara Dominczyk & Florencia Lozano1:46
12.Sex Appealfeat. Trio Limonāde0:41
13.Zelma’s Bones0:41
14.Puberty0:49
15.Jonas’ Fantasy1:02
16.Virginityfeat. Trio Limonāde0:47
17.Sergei’s Fairy Tale1:33
18.Cortisol1:36
19.Dissolution of Self0:44
20.Zelma’s Room0:52
21.Yes Yes Yesfeat. Trio Limonāde0:27
22.Neurotransmitters0:47
23.Natural Planfeat. Trio Limonāde & Cameron Monaghan1:20
24.Oxytocin Part I0:58
25.Oxytocin Part II0:43
26.First Shamefeat. Trio Limonāde0:33
27.Beadsfeat. Trio Limonāde0:43
28.Amygdala0:25
29.Marriage Is Foreverfeat. Trio Limonāde0:27
30.Alonefeat. Trio Limonāde & Cameron Monaghan0:20
31.Bo’s Fairy Tale0:56
32.Bo’s Hormones0:28
33.Weakfeat. Trio Limonāde0:55
34.A Gallery in Denmark0:23
35.Microbiomes0:59
36.Falling in Love1:23
37.Dopamine0:32
38.Miraclesfeat. Trio Limonāde0:24
39.Nerve Growth Factor0:41
40.Happy Housefeat. Trio Limonāde, Matthew Modine & Dagmara Dominczyk0:56
41.After the Wedding0:26
42.Parasitefeat. Trio Limonāde0:47
43.Babyfeat. Trio Limonāde0:44
44.Back to Latvia0:25
45.I Had No Idea0:46
46.At Peace0:36
47.New Harmonyfeat. Trio Limonāde & Dagmara Dominczyk1:03
48.Lion / My Love Affair With MarriageStorm Large3:45
 46:52
Reichen Sie Ihre Rezension ein Bewertungen in anderen Sprachen ausblenden

 

My Love Affair With Marriage - 08/10 - Überprüfung der Lammert de Wit, eingereicht am (Niederländer)
De animatiefilm My Love Affair With Marriage is vooral een Letse productie, in samenwerking met bedrijven uit de V.S. en Luxemburg. Deze muzikale animatiefilm is geregisseerd door de Letse Signe Baumane, die ook het verhaal en scenario schreef, de teksten voor de songs, meewerkte bij het realiseren van de animaties en bij de productie. Kortom, het is háár film, waarin ze haar verhaal wilde vertellen, over het opgroeien van meisje tot vrouw en hoe cultuur bepaalt hoe vrouwen in het leven moeten staan, terwijl ze zelf misschien een heel ander leven wensen. Hoofdpersonage Zelda is zo'n vrouw. De Engelstalige film kreeg lovende recensies en won de nodige prijzen en nominaties.
Het verhaal draait om Zelda (stem Dagmara Dominczyk), die zich geen vrouw voelt zoals van haar verwacht wordt. Ze verlangt al van kinds af aan naar liefde, terwijl ze op school gepest wordt en thuis veel alleen is. Ze wordt begeleid door de Mythologische Sirenen (stemmen Trio Limonāde), die haar via songs beïnvloeden, om de vrouw te worden zoals mannen haar graag willen zien, met een huwelijk als prijs. Maar ook is daar Biology (stem Michele Pawk), die haar wijst op haar eigenheid en persoonlijkheid. Zo vormt zich het strijdtoneel waarin Zelda de hoofdrol speelt, om te ontdekken wie ze werkelijk is...

De muziek bij deze film is van de Italiaanse componist Kristian Sensini, die al eerder met regisseur Baumane samenwerkte aan haar film Rocks in my Pockets. Hij heeft eerder masterclasses voor filmmuziek gevolgd van bekende componisten als Michael Giacchino, Randy Edelman en Christopher Lennertz.
Voor deze film wilde regisseur Baumane een flink aantal songs, waarvoor ze al teksten had geschreven. Vervolgens heeft Sensini daar de muziek bij gecomponeerd. En het zijn zonder meer verrassende songs geworden, die in de film veelal gezongen worden door de Sirenen, uitgevoerd door de Letse zanggroep Trio Limonāde. Het zijn niet alleen de teksten die sterk zijn, en vooral ook grappig, maar de gevarieerde muziek past uitstekend bij die teksten, zonder al te komiek te worden.

Het album heeft een speelduur van ongeveer 47 minuten, terwijl er 48 tracks zijn. Twee derde van de tracks duren dan ook veel korter dan een minuut. Dat zal voor de film allicht nodig zijn geweest, maar op dit album komt het de beluisterbaarheid niet ten goede, omdat het een beetje rommelig overkomt. Toch zijn veel score tracks, ondanks hun korte speelduur best heel fraai, terwijl je gemakkelijk meegenomen wordt in de flow van de muziek.
De score tracks worden regelmatig afgewisseld met de songs. Op veel soundtrackalbums pakt dat niet echt goed uit, maar hier werkt het juist heel prettig, vooral ook omdat de songcomposities goed bij de stijl van de scoremuziek passen.

De variatie tussen de meestal vrij korte tracks is behoorlijk groot, hoewel de algehele kleuring van de muziek zorgt voor een mooi bij elkaar passend geheel. Sommige tracks hebben een wat feeërieke kleuring, andere een meer popmuziek-achtige stijl, weer andere tracks bevatten wat Oosterse of juist Caraïbisch klanken, of zelfs elektronische klanken en geluiden. Maar ook bijna solo instrumentaties komen voor, zoals een viool in 'A Gallery in Denmark', of percussie in 'I had no Idea'. Toch ligt de muziek van al die tracks best prettig in het gehoor, en de songs dragen daar zeker ook aan bij, want ook die songs hebben dezelfde muzikale variatie.

Verwacht geen grootschalige orkestraties of meeslepende elektronische vol klinkende melodieën. De muziek is licht van toon en soms wat aan de minimalistische kant, maar is zonder meer ook melodieus en ligt overwegend prettig in het gehoor. Het album sluit af met een song die ook als single is uitgebracht. Deze titelsong met de subtitel 'Lion' is een prachtige vlotte en gevarieerde song met een heerlijke melodie. De song wordt bijzonder aansprekend gezongen door de Amerikaanse zangeres Storm Large.

Kortom, met zijn muziek voor de volwassen animatiefilm My Love Affair With Marriage heeft Kristian Sensini een heel prettig beluisterbare score gecomponeerd, waarin een groot aantal songs zijn geïntegreerd, waar de score prima op aansluit. Het album bevat een groot aantal tracks die daarmee gemiddeld behoorlijk aan de korte kant zijn. Dat helpt niet mee bij de genietbaarheid en komt wat rommelig over. Toch heeft Sensini die variatie aan kortdurende kleuringen in een min of meer consistente stijl gehouden van harmonische, lichte melodieën, die door een beperkt instrumentarium gespeeld worden. De waardering komt daarmee op een mooie 76 uit 100 punten.
My Love Affair With Marriage - 08/10 - Überprüfung der Lammert de Wit, eingereicht am (Englisch)
This is a (mainly Google) translation of the Dutch review.

The animated film My Love Affair With Marriage is mainly a Latvian production, in collaboration with companies from the U.S. and Luxembourg. This musical animated film is directed by the Latvian Signe Baumane, who also wrote the story and screenplay, the lyrics for the songs, contributed to the realization of the animations and the production. In short, it is her film in which she wanted to tell her story, about growing up from a girl to a woman and how culture determines how women should live, though maybe they wish for a completely different life. Main character Zelda is such a woman. The English-language film received rave reviews and won the several awards and nominations.
The story revolves around Zelda (voice Dagmara Dominczyk), who does not feel like a woman as is expected of her. She has longed for love since childhood, while she is bullied at school and is often alone at home. She is accompanied by the Mythological Sirens (voices Trio Limonāde), who influence her through songs, to become a woman as men would like to see her, with marriage as the prize. But there is also Biology (voice Michele Pawk), who points out her individuality and personality. This sets the scene in which Zelda plays the leading role, to discover who she really is...

The music for this film is from the Italian composer Kristian Sensini, who previously collaborated with director Baumane on her film Rocks in my Pockets. He attended masterclasses on film music led by renowned composers like Michael Giacchino, Randy Edelman, and Christopher Lennertz.
Director Baumane wanted quite a few songs for this film, for which she had already written lyrics. Sensini then composed the music for it. And they have certainly become surprising songs, which in the film are often sung by the Sirens, performed by the Latvian singing group Trio Limonāde. Not only the lyrics are strong, and above all funny, but the varied music fits perfectly with those lyrics, without becoming too comedic.

The album has a running time of approximately 47 minutes, while there are 48 tracks. Two thirds of the tracks are much shorter than a minute. For the film that may have been necessary, but on this album it does not improve the listenability, because it sounds a bit messy. Yet many score tracks, despite their short playing time, are quite nice, while you are easily taken into the flow of the music.
The score tracks are regularly alternated with the songs. That doesn't really work out well on many soundtrack albums, but here it works very well, especially because the song compositions fit well with the style of the score music.

The variation between the relatively short tracks is quite large, although the overall coloring of the music ensures a nicely fitting whole. Some tracks have a somewhat magical coloring, others a more pop music-like style, still other tracks contain some Eastern or Caribbean sounds, or even electronic sounds and noises. But almost solo instrumentations also occur, such as a violin in 'A Gallery in Denmark', or percussion in 'I had no Idea'. However the music of all those tracks is quite pleasant to the ear, and the songs certainly contribute to this, because those songs also have the same musical variation.

Don't expect large-scale orchestrations or compelling electronic, full-sounding melodies. The music is light in tone and sometimes a bit on the minimalist side, but it is certainly also melodious and is mostly pleasant to the ear. The album closes with a song that was also released as a single. This title song with the subtitle 'Lion' is a beautiful, smooth and varied song with a wonderful melody. The song is sung particularly appealingly by the American singer Storm Large.

In short, with his music for the animated film My Love Affair With Marriage, Kristian Sensini has composed a very pleasantly listenable score, in which a large number of songs are integrated, to which the score fits in well. The album contains a large number of tracks that are on average quite short. That doesn't help with the enjoyment and comes across as a bit messy. Yet Sensini has kept that variety of short musical colorings in a more or less consistent style of harmonious, light melodies, played by a limited set of instruments. This brings the rating to a nice 76 out of 100 points.

Andere Veröffentlichungen von My Love Affair with Marriage (0000):

My Love Affair with Marriage: Lion / My Love Affair with Marriage (2023)
My Love Affair with Marriage (2023)


Melden Sie einen Fehler oder senden Sie uns zusätzliche Informationen!: Einloggen

 Mehr