Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

 

 Snarl


Hans Michael Anselmo Hess 03/14/2020 Download
Movie Film release: 2019
 

Subscribe now!

Stay better informed and get access to collectors info!

 

# Track   Duration
1.Clive and Elijah2:50
2.Siblings0:36
3.Unlock His Chains4:40
4.Escape1:34
5.In the Woods1:05
6.Creation of God0:32
7.The Lords Shepherd0:29
8.Transformation Suite4:43
 16:28
Submit your review Hide reviews in other languages

 

Snarl - 09/10 - Review of Bruno Roberti, submitted at (Dutch)
SNARL

Snarl is een kortfilm over een man die gevangen gehouden wordt door een premiejager die vermoedt dat hij een weerwolf zou zijn.
De dochter en zoon van de premiejager denken echter dat de man onschuldig is en beslissen om hem achter de rug van hun vader te bevrijden. Is de man nu echt onschuldig of heeft de premiejager gelijk?

De muziek is wederom van de hand van Hans Michael Anselmo Hess (Carnival of Sorrows, Clownface, Sustain, etc...).
Deze keer heeft Hess opnieuw een opmerkelijke score neergepend. Ondanks het feit dat een kortfilm over een zeer beperkt budget beschikt, is de muziek wel goed afgewerkt. Het moet wel gezegd zijn dat de score veel beter klinkt op de album (beschikbaar op Spotify) dan in de film zelf. Het klinkt vol en realistisch waar het in de film wat (te) kunstmatig klinkt.
Over het geheel klinkt de muziek mysterieus en spannend, ook al is er plaats voor drama en zelfs actie.

Het album opent met de track Clive en Elijah. Clive is de premiejager die de jonge man, Elijah, verdenkt een weerwolf te zijn. De track opent met een duister klinkend, nogal vastberaden thema van Clive. Ook horen we het thema van Elijah, geintroduceerd door een saxofoon. Gewaagde keuze, maar het werkt. Zeker als je de film gezien hebt. Dan begrijp je beter waarom.
In 'Unlock his chains' horen we een andere versie van datzelfde thema, meer actiegedreven, maar niet minder mysterieus. Het maakt dan plaats voor wat meer drama gebracht door strijkers, met de cello in de hoofdrol en nog wat later de saxofoon. Mooie combinatie en daarmee meteen één van de highlights van de score.
'Escape' begint spannend en schakelt dan uiteraard over in actie. Wanneer de premiejager terug in beeld verschijnt nadat hij ziet dat zijn gevangene ontsnapt is, zet hij onmiddellijk de achtervolging in op maniacale wijze en dit is meer dan duidelijk in de muziek.
Dit alles wordt vervolgd in 'In the Woods'. Donkere orkestrale klanken en zelfs koor geven de muziek een bijna over-the-top actietrack.
Het koor wordt ook flink ingezet in 'The Lords Shepherd'. Opnieuw het maniacale van de premiejager wordt hier in muziek omgezet.

Een ander hoogtepunt van deze score is zeer zeker de laatste maar niet minste stuk, 'The Transformation Suite'.
Dit is pure horror, en dit bedoel ik positief natuurlijk. Deze muziek is te horen, zoals de titel laat uitschijnen, wanneer de man uiteindelijk (Jawel!) verandert in een weerwolf. Het koor wordt weer opgeroepen maar ook allerlei vreemde effecten die zodanig effectief in de muziek verweven zitten, dat je bijna denkt dat het geluidseffecten zijn. De track eindigt met een wel hele dramatische toon, net zoals de film dus.

Samengevat: deze score van Hans Michael Anselmo Hess is wederom geslaagd. Voor een horror-thriller is die wel goed beluisterbaar. Er is ook terug thematiek aanwezig zoals ik ondertussen al gewend ben van deze componist.
Mooie score vol afwisseling, zowel kwa instrumentatie als sfeerverandering. Er is zowaar voor ieder wat wils, ondanks het feit dat we het hier over een kortfilm hebben.
Een dikke verdiende 9/10
Snarl - 09/10 - Review of Bruno Roberti, submitted at (English)
SNARL

Snarl is a short film about a man who is held captive by a bounty hunter who suspects he is a werewolf.
However, the bounty hunter's daughter and son think the man is innocent and decide to free him behind their father's back. Is the man really innocent or is the bounty hunter right?

The music is again by Hans Michael Anselmo Hess (Carnival of Sorrows, Clownface, Sustain, etc...).
This time, Hess has once again recorded a remarkable score. Despite the fact that a short film has a very limited budget, the music is well finished. It must be said that the score sounds much better on the album (available on Spotify) than in the movie itself. It sounds full and realistic where it sounds a bit (too) artificial in the film.

Overall, the music sounds mysterious and exciting, although there is room for drama and even action.
The album opens with the track 'Clive and Elijah'. Clive is the bounty hunter who suspects the young man, Elijah, of being a werewolf. The track opens with a rather dark sounding, rather determined theme from Clive. We also hear the theme of Elijah, introduced by a saxophone. Bold choice, but it works. Especially if you've seen the movie. Then you better understand why.
In 'Unlock his chains' we hear a different version of that same theme, more action-driven, but no less mysterious. It then makes way for more drama performed by strings, with the cello in the lead and a little later the saxophone. Nice combination and immediately one of the highlights of the score.
'Escape' starts exciting and then naturally switches into action. When the bounty hunter reappears after seeing that his prisoner has escaped, he immediately starts a chase in a maniacal way and this is more than evident in the music.
All this continues in 'In the Woods'. Dark orchestral sounds and even chorus give the music an almost over-the-top action track.
The choir is also heavily deployed in 'The Lords Shepherd'. Again the madness of the bounty hunter is turned into music here.

Another highlight of this score is most certainly the last but not least piece, 'The Transformation Suite'. This is pure horror, and I mean this positively of course. This music can be heard, as the title suggests, when the man eventually (Yes, he does!) turns into a werewolf. The choir is summoned again, but Hess also adds all kinds of strange effects that are so effectively woven into the music that you almost think they are sound effects. The track ends with a very dramatic tone, just like the movie.

In summary: this score by Hans Michael Anselmo Hess is again a success. For a horror thriller, it is quite listenable. Thematics are also present again, as I am already used to from this composer.
Beautiful score full of variety, both in terms of instrumentation and change of atmosphere. There is actually something for everyone, despite the fact that we are talking about a short film here.

A well deserved 9/10,
Trailer:Report a fault or send us additional info!: Log on