Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

 

 Sustain


Hans Michael Anselmo Hess 03/08/2020 Download
Movie Film release: 2019
 

Subscribe now!

Stay better informed and get access to collectors info!

 

# Track   Duration
1.Fracture Everything1:55
2.Assault3:26
3.Ambush on Toby3:04
4.Grief3:29
5.In Memoriam1:02
6.Funeral1:25
7.The Mckenzie Brothers2:22
8.Kara and Roy2:59
9.Kevin Is Interrogated4:04
10.Have You Got a Problem?1:46
11.Kara's Help2:11
12.Sharing Stories1:47
13.Kara's Idea2:14
14.Shattered Pieces2:30
15.Breaking Rules2:39
16.Kieran's Wrath2:49
17.At the Hospital1:28
18.Who Did This?2:45
19.When the Two Sides Meet2:35
20.Reckoning Day3:19
21.Beating Up0:51
22.Set You Up3:09
23.I Am Free2:25
24.On the Other Side1:32
 57:46
Submit your review Hide reviews in other languages

 

Sustain - 08/10 - Review of Bruno Roberti, submitted at (Dutch)
Sustain (Hans Michael Anselmo Hess)

Opkomend componist Hans Michael Anselmo Hess heeft reeds 17 scores onder zijn naam staan, waaronder 10 kortfilms en 1 TV serie. Dit is zijn 14de score en mijn 3de recensie van zijn werk.
De 2 eerste scores waar ik een recensie van neerpenden waren beiden horror films: Carnival of Sorrows en Clownface. Dus, dit is zijn eerste niet-horror film behalve zijn kortfilms. Dit kan wel eens een uitdaging en een kans zijn voor een componist.
Sustain is een donkere dramatische film over een man die zijn broer verliest in een racistisch getinte aanval. De misdadigers lopen echter vrijuit. Na de dood van zijn broer moet het hoofdpersonage zijn leven weer oppikken en probeert hij om zich met zijn moeder te verzoenen maar komt tot de vaststelling dat het niet anders kan om de confrontatie aan te gaan met de moordenaars van zijn broer.

De muziek die Hess schreef voor deze film is zoals verwacht redelijk verschillend dan zijn vorige scores, zijnde horror films. Niettemin, zoals ik al gewoon ben van hem, behoudt hij toch een thematische benadering zoals ik graag hoor. Het 1ste thema die we ontdekken is die voor Kara. Het is gebouwd rond een motief van 2 noten, simpel maar doeltreffend. Zoals alle goede thema's wordt deze meer dan eens gebruikt. In feite is het er al voor je het weet, in de track genaamd 'Grief'. Het thema wordt geïntroduceerd door de cello, maar in 'Kara and Roy' wordt het overgenomen door een soort gebroken, ontstemde piano. Het klinkt meer intiem maar nog steeds herkenbaar. We horen het dan voor de derde keer in 'Kara's Help'. Het klinkt hier wel wat melodieuzer. Mooi gedaan.
De score past perfect bij het verhaal, dramatisch donker en intiem en triest. Hoewel het start met een redelijk atmosferische soundscape, waar de componist meestal beroep doet op elektronische geluiden om een sombere, dreigende sfeer te creëren. Desondanks, de score wordt meer 'organisch' na een aantal tracks. De elektronische sound-design maakt plaats voor meer akoestische elementen, zoals strijkers (vooral de cello) en die kapotte piano, waar ik persoonlijk toch wel van hou. Het voelt als het ware alsof het de gemoedstoestand van het hoofdpersonage benadrukt: het werkt nog maar onherstelbaar beschadigd van binnenuit door het tragische verlies van zijn broer.
Naar het einde van de score wordt de muziek terug wat meer elektronisch. Het is precies of de componist een score wou schrijven met 2 kanten: enerzijds het leven van een normale familie en anderzijds het criminele leven van degenen die zijn broer gewetenloos vermoord hebben. Ik moet zeggen dat dit wel heel doeltreffend is. Het is niet allemaal elektronisch weliswaar, maar meer een combinatie van beide werelden als de hoofrolspeler de confrontatie aangaat met de vijand.
Hans Michael Anselmo Hess heeft opnieuw een goed werk afgeleverd bij het componeren van deze score, zijn eerste drama (buiten zijn kort-films natuurlijk). Paradoxaal genoeg, vind ik deze score zo gemakkelijk niet om naar te luisteren buiten de film als zijn 2 horror films. Het is intens en donker en het verhaal liet niet toe om zo'n brede geluidenpallet te gebruiken als in Carnival of Sorrows en Clownface. Is dit een minpunt? Niet noodzakelijk. De muziek doet hoogstwaarschijnlijk wat het moet doen in de film. Het is ook een kwestie van smaak. Persoonlijk ben ik een fervente fan van horror films en niet zozeer een dramaqueen. Niettemin, dit is opnieuw een goede score van Hans Michael Anselmo Hess. Ik heb nog altijd interesse genoeg om benieuwd te blijven naar zijn volgend project genaams: 'You are my Sunshine'.

Zoals ik al eerder zei: een jonge talentvolle componist die we moeten in de gaten houden... Doe zo verder, Hans!
Sustain - 08/10 - Review of Bruno Roberti, submitted at (English)
Sustain (Hans Michael Anselmo Hess)

Upcoming composer Hans Michael Anselmo Hess already composed 17 scores, including 10 short films and 1 TV-series. This is the 14th film he scored and my 3rd review of his work. The first two scores I reviewed were for 2 horror movies: Carnival of Sorrows and Clownface. So, this is his first non-horror movie, beside his short-films. This could be a challenge for a composer and an opportunity.
Sustain is a dark dramatic movie about a man who loses his brother in a racially motivated attack by some thugs. After the death of his brother the main character has to get his life back on trails and tries to get a reconciliation with his mother but comes to the conclusion there's no other way than confront his brother's killers.

The music Hess wrote for this film is as expected quite different of both his previous scores, being horror flicks. Nevertheless, like I'm already used to, he still kept a thematical approach as I love to hear. The first theme we discover is the one for Kara. It's basically build around a 2 tone motif, simple but effective. Like any good theme, this one is used more than once. In fact, it's already there before you even realize it, in the 4th track called “Grief”. The theme is introduced by a cello, but in 'Kara and Roy' some kind of broken, out of tune piano takes over the theme. It sounds more intimate but still recognizable. Then we get to hear it for the 3rd time in “Kara's Help”. This is a more melodic approach. Beautifully done.
The score is a perfect fit to the story, dramatically dark and intimately sad. Although it starts with a rather atmospheric soundscape, where the composer uses mostly electronic sounds to create a threatening, gloomy mood. However, the score gets more 'organic' after a few tracks. The electronic sound-design makes room for more accoustic elements, like strings (especially the cello) and that broken piano, which I personally really like. It feels like it accentuates the state of mind of the main character: still functioning but irreparably broken from the inside out due to the tragic loss of his brother.
Towards the end of the score, the music gets more electronic again. It's like the composer wanted to write a score with 2 opposite sides, like the story. On one side the life of a rather normal family and on the other side the criminal life of the ones who ruthlessly killed the main character's brother. I must say, this is very effective. It's not all electronics though, more a combination of both worlds as the antagonist is confronting his nemesis.
Hans Michael Anselmo Hess again did a great job at scoring this film, his first drama so far (beside the scores he wrote for short films ofcourse). Paradoxically enough, I think this one is not as easy to listen to as both his previous scores outside its movie. It's tense and dark and sad and the story didn't allow to use a broad pallet of sounds like Hess used in Clownface or Carnival of Sorrows. Is this a bad thing? Not necessarily. The music probably does what it has to do in the movie. It's also a matter of taste. Personally, I'm a fervent horror film addept and not so much a drama queen. Nevertheless, this is again a good score by Hans Michael Anselmo Hess. I'm still interested and looking forward to his next project called: “You are my sunshine”.

Like I said before: A young and talented composer we all must keep an eye on.... Way to go Hans!
Trailer:Report a fault or send us additional info!: Log on