Seishoku No Ishibumi / Chikuzan Hitori Tabi
 Works of Hikaru Hayashi