Grand Theft Auto IV: Vladivostok FM
 Soldiers
 Voditel Dlya Very